Korting 'klein pensioen' op sociale uitkeringen is afgeschaft!

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft op 18 januari 2016 het verzoek gekregen van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 de afkoop van kleine pensioenen niet te korten op de AOW-partnertoeslag. Ze komt daarmee terug op haar standpunt in de brief van 8 december 2015!

Indien men voor 1 april 2015 de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en een jongere partner heeft, dan komt men in aanmerking voor een AOW-partnertoeslag. Deze is in beginsel even hoog als de AOW-uitkering voor gehuwden, alleen deze is wel inkomensafhankelijk. Dit houdt in dat het inkomen van de partner volgens een bepaalde verdeelseutel moet worden gekort op de AOW-partner-toeslag.

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, op grond van de pensioenwet, dat een 'klein' ouderdomspensioen op initiatief van de pensioenverzekeraar of pensioenfonds, vòòr de pensioengerechtigde leeftijd wordt afgekocht. Dit houdt in dat de pensioengerechtigde geen periodieke uitkering ontvangt, maar dat de contante waarde van deze periodieke uitkeringen ineens krijgt uitgekeerd. Deze uitkering wordt daarmee gezien als inkomen uit arbeid en zal daardoor in zijn geheel worden gekort op de AOW-partnertoeslag. Eigenlijk is dat een onbedoeld effect van de wetgeving. Ditzelfde deed zich voor bij personen met een ANW-uitkering, deze is immers ook inkomensafhankelijk. Ook in die situatie wordt het inkomen van de nabestaande partner volgens een bepaalde verdeelsleutel gekort op de ANW-uitkering.

Tegen de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van de AOW en ANW, is door een aantal mensen een zaak aangespannen. Deze zaak is in behandeling genomen ddor de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Op 19 december 2014 heeft de CRvB in negen uitspraken geoordeeld dat de SVB terecht heeft gekort op de AOW-partner toeslag en de ANW-uitkering. Tevens werd  door de CRvB geoordeeld dat deze korting tot onredelijke resultaten leidt. De CRvB geeft in zijn uitspraak aan dat de afkoopsom van een 'klein' ouderdomspensioen wordt geacht te zijn bestemd voor de periode na het bereiken van de pensioen-gerechtigde leeftijd van de partner.

De SVB moet de korting op de AOW-partner toeslag of de ANW-uitkering, ten gevolge van de afkoopsom, tot een maand gelegen voor de pensioengerechtigde leeftijd ongedaan maken.

Staatsecretaris Klijnsma had al besloten om vanaf 1 december 2014 de afkoopsom van een 'klein' pensioen niet meer als inkomen voor de volksverzekeringen te beschouwen, daarmee werden inkomensafhankelijke uitkeringen niet meer gekort. Op 8 december 2015, schreef ze de Tweede Kamer dat deze regeling niet geldt voor oude gevallen uit 2013 en 2014, waarbij het niet mogelijk meer is in bezwaar of beroep te gaan.

Verschillende betrokkenen zijn door de SVB onjuist ingelicht, zo is gebleken uit recent onderzoek. De staatsecretaris heeft daarom alsnog besloten uit coulance-overwegingen de SVB te verzoeken een en ander te herstellen en de besluiten van de SVB om de afkoop van kleine pensioenen over 2013 en 2014 te gaan korten op de partner-AOW terug te draaien.

 

 

 

 

 

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op voor een afspraak of een offerte.
 

Modal Title

Any content could go in here.

×