Doe minimaal 1 keer per jaar de noodzakelijke checks en voorkom verrassingen.

U heeft een onderneming en heeft zich voor verschillende risico’s verzekerd. Klaar, zou u denken. Maar niets is minder waar. U moet van de verzekeraar aan de eisen van de wet en verzekeraar voldoen en blijven voldoen. Doet u dit niet, dan kan de verzekeraar uitkering weigeren wanneer u bij schade aanspraak wilt maken op de verzekering.

Noodzakelijke checks:

Check 1 Zijn er bedrijfsactiviteiten die niet onder de bedrijfsomschrijving vallen?

U bent alleen verzekerd voor de bedrijfsactiviteiten die op uw polis staan. Denk er ook aan dat al uw bedrijven op uw polissen vermeld staan. Voor activiteiten die niet onder de bedrijfsomschrijving vallen bent u niet verzekerd. Zodra u nieuwe activiteiten ontplooit, zorg dat het dan bekend is bij uw adviseur.

Check 2 Wordt bij alle opdrachten gebruik gemaakt van Algemene Leveringsvoorwaarden?

Met algemene leveringsvoorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben. Check of alle diensten en producten die u levert onder uw leveringsvoorwaarden vallen. En heeft u de algemene leveringsvoorwaarden goed in de overeenkomst gezet? Want mocht u aansprakelijk worden gesteld bij het verkeerd uitvoeren van diensten en/of leveren van producten moet u zich u hier op kunnen beroepen.

Pas op! Veel opdrachtgevers hebben inkoopvoorwaarden en sluiten uw algemene leveringsvoorwaarden uit. Controleer dit op tijd.

Check 3 Wordt aan alle Arboverplichtingen voldaan?

Voldoet uw organisatie aan alle Arboverplichtingen? Dat is wettelijk verplicht en u wordt zelfs beboet als u zich hier niet aan houdt. Het kan ook gevolgen hebben voor uw verzekeringen. Onder de Arboverplichtingen vallen in ieder geval:

  • een risico-inventarisatie & -evaluatie
  • een bedrijfshulpverlener aangesteld
  • een bedrijfshulpverlening plan opgesteld

Check 4 Wordt er periodiek controle uitgevoerd op o.a. brandblussers en alarmen?

Denk aan:

  • de brandblussers
  • de geldigheid van het certificaat van de alarminstallatie
  • de kwaliteit van de elektrische installatie (norm NEN 1010 )
  • de opslag en afvoer van afval
  • de geldigheid van beveiligingscertificaten van bedrijfsauto’s met alarminstallatie

In veel polisvoorwaarden van verzekeraars staat genoteerd hoe vaak u een controle moet uitvoeren op brandblussers, alarminstallatie en elektrische installatie. Doet u dit niet, dan bent u in geval van schade niet meer verzekerd. Hetzelfde geldt voor de manier waarop u afval opslaat en afvoert. Zo is bij veel verzekeraars schade door brand in afval dat tegen de muur van het bedrijfspand aanstaat niet verzekerd.

Check 5 Is het verzekerde bedrag voldoende op uw aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan naburige panden?

Stel: u bezit een bedrijfspand van 6 ton. Naast uw pand staat een historisch gebouw ter waarde van 4 miljoen euro. In uw pand ontstaat brand en deze slaat over naar het gebouw ernaast. Door de verzekeraar van uw buurman wordt u aansprakelijk gesteld. U kunt dan uw aansprakelijkheidsverzekering aanspreken, maar deze keert alleen uit als het verzekerde bedrag voldoende is. Controleer jaarlijks of het verzekerde bedrag nog voldoende is.

Check 6 Actueel: heeft u zich al aangepast aan nieuwe verzuim- en arbeidsongeschiktheidsregels?

De Wet Bezava (voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters) is per 1 januari 2014 in werking getreden. Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan worden nu ook toegerekend aan de voormalig werkgever. Dit heeft tot gevolg dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA-Vast nu ook een gedifferentieerde premie voor Ziektewet (maximaal 2 jaar) en WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever.

Let op: WGA-Vast en -Flex worden per 2017 samengevoegd. Bekijk goed of eigenrisicodragerschap Ziektewetuitkering en WGA interessant is. Een tijdelijke zieke kracht kan u duur komen te staan en is een last voor werknemer. Vooral voor grote werkgevers met veel personeel in dienst. Laat u daarom bijstaan door een adviseur hoe u dit het beste kunt inregelen.

Let op, dit zijn de meest voorkomende checks. De lijst is niet uitputtend. Uiteindelijk moet u de checks doen die bij uw specifieke bedrijfsverzekeringen horen. Zo moet bijvoorbeeld een eigenaar van een vuurwerkopslag aan andere eisen voldoen dan een internetondernemer. En spelen locatie of type werkzaamheden ook mee in de eisen die de verzekeraar aan uw onderneming stelt.  

 

 

 

Modal Title

Any content could go in here.

×