Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de hieronder staande bepalingen:

Uitsluiting aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade - op wat voor manier dan ook - ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site, wordt door de ons uitdrukkelijk afgewezen.

Wij bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site.

Informatie op deze site
Wij streven ernaar dat alle informatie op deze site correct is weergegeven.Wij wijzen echter ieder vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van informatie van derden waarnaar in deze website wordt verwezen.  Alle informatie op deze site (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites) kan zonder voorafgaande aankondiging door ons worden gewijzigd.

Eventuele op deze website verstrekte informatie over, verzekeringen, hypotheken, geldzaken, beleggingen en dergelijke of op juridisch of fiscaal terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een persoonlijk advies. U dient de juistheid en volledigheid van deze informatie altijd te verifiëren en de informatie altijd in samenspraak met ons dan wel uw juridisch- of belastingadviseur voor uw persoonlijke situatie te evalueren.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites, die u tegen kunt komen op onze webiste, dienen enkel ter informatie van de gebruiker van deze site. Deze sites vallen niet onder ons beheer en wij hebben geen enkele invloed op de vorm en de inhoud van deze sites. Wij geven dan ook geen enkele garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van die sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde informatie, waaronder teksten, foto's, afbeeldingen, namen, logo's, woord- en beeldmerken zijn ons eigendom of in licentie bij ons en worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is verboden het materiaal op deze site (al dan niet in bewerkte vorm) te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Virussen
Wij kunnen niet garanderen dat de informatie, software dan wel hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

 

Modal Title

Any content could go in here.

×